பகுப்பு:பிரெஞ்சு மொழி

  • .......... பிரெஞ்சு மொழி , பிரான்சியம் என்றும் சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகிறது .........